Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ''Administrator” sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a działając na podstawie Regulaminu w Sprawie Zasad i Trybu Zbywania Nieruchomości Własnych Spółki RTBS ''Administrator” sp. z o. o. z dnia 24 maja 2017 r. ogłasza: Negocjacje ofertowe


na sprzedaż lokalu użytkowego U1 o pow. 127,93 m²położonego w budynku przy ul. Grodzkiej 4 w Radomiu, woj. mazowieckie.


1. Przedmiot negocjacji ofertowej.


Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie negocjacji ofertowych jest lokal użytkowy U1 znajdujący się na parterzebudynku wielolokalowego trzy i pół kondygnacyjnego, podpiwniczonego o charakterze mieszkalno - usługowym, przy ul. Grodzkiej 4 w Radomiu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 127,93 m². Lokal składa się z pomieszczeń usługowo-handlowych, pomieszczenia socjalnego, komunikacji, pomieszczeń pomocniczych oraz WC. Z prawem własności lokalu użytkowego U1 związany jest udział wynoszący 12793/332163  części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali, oraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69/2 i nr 70 o powierzchni 1966,00 m², którego stan prawny uregulowany jest w KW RA1R/00146768/0.2. Opis nieruchomości i jej części składowych (opis nieruchomości, stan zagospodarowania – opis lokalizacji):


 1. Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy U1, o łącznej powierzchni użytkowej 1198,67 m², położony jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 69/2, 70 o powierzchni 1966,00 m². Budynek mieszkalny wielolokalowy, 3,5 kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w latach 2005-2006 r. w technologii tradycyjnej murowany. Budynek jest o „wystawie” zachodnio - wschodniej. Do lokalu jest wejście od strony rogu ulicy Grodzka/ul. Mała, a do lokai mieszkalnych poprzez bramę łączącą budynki, w środku jest dziedziniec zagospodarowany. Nawierzchnia planu jest utwardzona z kostki brukowej, są miejsca do siedzenia, plac zieleni, piaskownice dla dzieci. Nieruchomość jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej w Obrębie Stare Miasto. Nieruchomość graniczy z terenami całkowicie uzbrojonymi w urządzenia infrastruktury technicznej, sama też jest całkowicie wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Ogólny stan techniczny budynku określono jako zadowalający.

 2. Lokal użytkowy U1 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania.


3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:


Dla terenu z przedmiotowymi działkami na dzień ustalenia stanu, jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radom. Nieruchomość znajduje się w strefie o symbolu: 1UM - strefa zabudowy usługowo - mieszkaniowej. Teren inwestycji położony jest w obszarze objętym ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej, oraz ochrony archeologicznej.


4. Termin i miejsce składania ofert


Oferty zakupu lokalu należy składać do dnia 20.08.2021w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o., ul. Waryńskiego 16 a, 26-600 Radom, do godz. 10.00, sekretariat.


5. Cena minimalna sprzedaży:


Cena minimalna: 652 443,00

(słownie:sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote, zero groszy )

Cena za 1 m²: 5100 zł

(słownie:pięć tysięcy sto złotych zero groszy )


Cena minimalna stanowi kwotę brutto.


6. Informacja o obciążeniach nieruchomości:


Nieruchomość jest wolna od obciążeń


7. Zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym:


Przystępujący do negocjacji ofertowych jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości. Uczestnicy negocjacji zapoznają się ze stanem prawnym lokalu we własnym zakresie. RTBS ”Administrator” sp. z o. o. udostępni uczestnikom negocjacjilokal użytkowy U1 przy ul. Grodzkiej 4 w Radomiu,celem zapoznania się z jego stanem fizycznym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 796572836


8. Warunki zawarcia umowy:


Umowa pomiędzy RTBS „Administrator” sp. z o. o. a uczestnikiem negocjacji, który zaoferował najwyższą kwotę zakupu lokalu, zostanie zawarta niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego zakończenia negocjacji ofertowych.

W przypadku gdy uczestnik negocjacji uchyla się od zawarcia umowy RTBS ”Administrator” sp. z o. o. może dochodzić przez sądem cywilnym zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Koszty umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego ponosi osoba, która zaoferowała najwyższą kwotę zakupu przedmiotowego lokalu. Czynność zakupu obciążona będzie podatkiem od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2%.


9. Odstąpienie bądź unieważnienie postępowania:


RTBS ''Administrator” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji ofertowych do chwili ich rozpoczęcia bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia negocjacji ofertowych bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny, oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie przeciwko Spółce.10. Negocjacje:

Tryb przeprowadzenia negocjacji ofertowych określa Regulamin w Sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki, który jest dostępny w siedzibie spółki RTBS „Administrator” sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www. rtbs.eu.


11. Warunki udziału w postępowaniu:

W niniejszych negocjacjach ofertowych mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej .

Uczestnicy przystępujący do negocjacji ofertowych zobowiązani są przedstawić Komisji poniżej wymienione dokumenty:

   

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 3. Reprezentanci osoby prawnej- dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z KRS (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

 4. Pełnomocnicy: dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

 • w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego KRS (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

 • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – oryginał aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości oraz warunkami dotyczącymi negocjacji ofertowych.

 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych zawierające „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r, poz. 922), w niezbędnym zakresie na potrzeby negocjacji ofertowych prowadzonego przez RTBS „Administrator”sp. z o. o.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień Regulamin w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych Spółki

 4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy handlowej, co do informacji uzyskanych w trakcie negocjacji

12. Pozostałe Informacje:

Szczegółowe informacje o nieruchomości będących przedmiotem postępowania można uzyskać w siedzibie RTBS ”Administrator” sp. z o. o. ul. Waryńskiego 16 a, 26-600 Radom Wydział Sprzedaży i Najmu, pok. 102.

13. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Damian Piasecki 796572836

Katarzyna Wieteska 604 940 525

Wydział Sprzedaży i Najmu 048 384 6510