Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Wystawa prac konkursowych

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na „Sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219).”
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie publicznej wystawy prac konkursowych, Organizator podjął decyzje o zamieszczeniu wystawy na stronie internetowej Spółki.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na działce nr 57/1 przy  ul. Stasieckiego w Radomiu – przygotowanej w trybie i zakresie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219). 
Konkurs był konkursem otwartym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składali wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosków wpłynęło 6. Do złożenia prac konkursowych  zakwalifikowało się  4 Uczestników. Prace Konkursowe złożyło 3 Uczestników. 
Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Regulaminie konkursowym. 
Teren opracowania położony jest w południowo-zachodniej części Radomia na terenie osiedla Borki, u zbiegu ulic - Dębowej i Stasieckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zalew Borki, szkoły – Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna oraz tereny otwarte zielone-nieurządzone. Zamiarem Organizatora jest skorzystanie ze ścieżki prawnej, przewidzianej w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. W przypadku niemożności realizacji inwestycji na podstawie specustawy mieszkaniowej, Organizator będzie realizował inwestycję na zasadach ogólnych, na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o koncepcję przedstawioną w ramach konkursu.
Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie składała się z  dwóch etapów. Uczestnicy konkursu mieli dowolność w ilości oraz rozmieszczeniu budynków na terenie inwestycji  zachowując ustalone nieprzekraczalne  linii zabudowy. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie budynków, aby najlepiej wpisywały się w uwarunkowania terenu i uwzględniały walory ekspozycji widokowej na zalew Borki.
W budynkach należało zaprojektować wyłącznie lokale mieszkalne z towarzyszącymi pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi, garażami podziemnymi, komórkami lokatorskimi oraz windami. Wysokość budynków maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych. 
W planowanych budynkach pożądana była różnorodna struktura mieszkań tj. M1 (kawalerka) – ok. 15%, M2 (2 pokoje)– ok. 40%, M3 (3 pokoje)– ok. 25%, M4 (4 pokoje) – ok. 15%, Inne (mieszkania na ostatnich piętrach z tarasami) – ok. 5%.
Mieszkania miały zawierać zarówno odrębne kuchnie jak i aneksy kuchenne. Wszystkie lokale mieszkalne miały być z tarasem o powierzchni proporcjonalnej do powierzchni mieszkania.  W projektowanych budynkach zalecało się uwzględnić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Koncepcja miała zawierać technologie i rozwiązania w zakresie zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej budynków np. fotowoltaika. Zalecało się również wykonanie instalacji do zbierania wody opadowej np. zbiorniki retencyjne celem nawadniania terenów zielonych.
Organizator przyznał następujące nagrody:

I Nagroda - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane otrzymał:

Uczestnik
„DAR-PROJEKT” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Hussien Maghraby
ul. Kościuszki 38
26-500 Szydłowiec

Zespół projektowy:
mgr. inż. arch. Hussien Mahraby
mgr. inż. Radosław Gurba  
mgr. inż. Stanisław Nitek 
mgr. inż. Jolanta Galuba  
mgr. inż. Andrzej Kmiecik

Głównym założeniem koncepcji jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni w obrębie projektowanych budynków oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej relacjom społecznym pomiędzy mieszkańcami. Teren działki w granicach opracowania koncepcji o powierzchni 16 481 m2, podzielono na dwie strefy: strefa zieleni urządzonej o pow. 6 361 m2, oraz strefa przeznaczona pod zabudowę zespołu budynków wielorodzinnych o pow. 10 120 m2 (po włączeniu powierzchni terenu na poszerzenie drogi dojazdowej). Koncepcja zabudowy obejmuje 3 budynki mieszkalne wielorodzinne w 2-ch etapach realizacji inwestycji. Planowana zabudowa zespołu budynków wielorodzinnych zlokalizowana została w odległościach zgodnych z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: min. 6 m od strony ul. Stasieckiego, min. 8 m od strony ul. Dębowej. Odpowiednie usytuowanie budynków umożliwia widok na zalew Borki, zlokalizowany od strony południowo-zachodniej, niemal z każdego mieszkania. Otwarcia widokowe pomiędzy budynkami, z wnętrza zespołu zabudowy w stronę zbiornika wodnego, pozwalają mieszkańcom być w ciągłym kontakcie wizualnym z pięknym krajobrazem zalewu. Od strony północno-zachodniej znajdują się tereny niezagospodarowanej zieleni, które potęgują łączność mieszkańców z naturą. Po drugiej stronie ul. Dębowej w kierunku południowym, znajduje się zabudowa wielorodzinna. Usytuowanie proponowanego zespołu zabudowy wpisuje się pod względem urbanistycznym do sąsiedniej zabudowy. Budynki zostały wkomponowane w istniejące ukształtowanie terenu, przez co uzyskaliśmy kaskadową zabudowę ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Dominantę wysokościową projektowanej zabudowy stanowi VI-kondygnacyjny segment budynku B1A, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Stasieckiego w południowo-wschodniej części działki, wysunięty najbliżej istniejącej zabudowy wielorodzinnej, którą stanowią 10-cio piętrowe wieżowce. Taki zabieg akcentuje zurbanizowaną specyfikę osiedla Borki. Kolejne segmenty projektowanej zabudowy są niższe, V-kondygnacyjne i stopniowo niżej posadowione, przez co tworzą kaskadową linię dachów i tarasów, a jednocześnie nie zakłócają charakteru jednorodzinnej zabudowy po stronie północno-wschodniej. Dzięki odpowiedniej kompozycji przestrzennej i otwarciu linii widokowych, wnętrza projektowanych mieszkań oraz tarasy i balkony, są odpowiednio nasłonecznione, a planowana zabudowa bezkolizyjnie wpisuje się w istniejące uwarunkowania.
II Nagroda – w wysokości 11.000,00 zł otrzymali:

Uczestnicy
Konsorcjum Q-Arch Sp. z o.o. – Wizja Sp. z o.o.
Wizja Sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 3, Kraków 31-148
Q-Arch Sp. z o.o.,
ul. Cystersów 13/4-5, Kraków 31-553

Zespół projektowy:
mgr. inż. arch. Karol Korycki
mgr. inż. arch. Robert Ciuła
mgr. inż. arch. Małgorzata Deńko
mgr. inż. arch. Stanisław Deńko 
mgr. inż.  Stanisław Gorczowski 
mgr. inż. arch. Robert Kuzianik 
mgr. inż. arch. Andrzej Kwiatkowski 
mgr. inż. arch. Anna Ostrowska 
mgr. inż. arch. Anna Socha 
mgr. inż. arch. Iwona Syga 
mgr. inż. arch. Magdalena Tofil 

Obszar objęty opracowaniem konkursowym wyróżnia przede wszystkim położenie – niemal tuż nad brzegiem zalewu „Borki” z infrastrukturą sportową i rekreacyjną (istniejącą i planowaną), naprzeciw rozległych niezabudowanych terenów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na zieleń parkową, płynnie przechodzących w cechujący się dużą bioróżnorodnością obszar chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”. Na północ od terenu inwestycji, za ul. Maratońską, rozpoczyna się położony wzdłuż osi rzeki Mlecznej obszar Parku Kulturowego Stary Radom, z pozostałościami średniowiecznego grodziska „Piotrówka” w centralnym punkcie, Starym Miastem i parkiem Stary Ogród na zamknięciu. Tendencje w zagospodarowaniu cennych krajobrazowo i kulturowo obszarów, a także prowadzone prace planistyczne, pozwalają prognozować, iż teren ten z czasem będzie jeszcze zyskiwał na atrakcyjności. 
Istniejący układ drogowy zapewnia bardzo dobre połączenia komunikacyjne z centrum oraz szybki dojazd do dróg wylotowych z miasta. 
Działka będąca przedmiotem opracowania w części przeznaczonej pod zabudowę porośnięta jest niską zielenią nieurządzoną. Nieprzeznaczona pod zabudowę północno-zachodnia część parceli jest zadrzewiona. Teren opada w kierunku północno-zachodnim, jego deniwelacja jest znaczna – wynosi ok. 7m, w tym ok. 3,5m w części przeznaczonej pod zabudowę. 
Zgodnie z intencją Zamawiającego przyjęto, iż projektowane osiedle realizowane będzie w oparciu o tzw. specustawę mieszkaniową, co pozwoliło na osiągnięcie wyższych parametrów użytkowych niż wynikające z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano budynki o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych (wobec dopuszczonych w planie 4 kondygnacji), zachowując jednak wyrażone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalenia dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy, maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, czy wskaźnika miejsc postojowych.
Wyróżnienie - w wysokości 2.500,00 złotych otrzymał:

Uczestnik
Szaroszyk & Rycerski Architekci Sp. z. o.o.
ul. Wiolinowa 2a, 02-785 Warszawa

Zespół projektowy:
Piotr Szaroszyk

Przyjęto założenie jednego budynku o organicznej formie fali wijącej się w nadbrzeżnym krajobrazie jeziora i uchodzącej doń rzeczki. Zestawiona jest ona z powtarzalnych sekcji 2 typów: wklęsłych i wypukłych. Dzięki układowi forma nie jest monotonna, budynek wydaje się mniejszy niż jest w rzeczywistości, a wszystkie mieszkania mają zapewniony panoramiczny widok na zalew. Układ alejek w parku jest kontynuacją „fali”. Główna z nich prowadzi dalej przez rzeczkę. W widokach od strony zalewu nieco wyniesiona zabudowa stanowi koronę dla jego linii brzegowej i współgra z budynkiem uniwersyteckim po drugiej stronie ulicy Dębowej. Budynek dzieli działkę na część dojazdowo wejściową oraz widokową (strona południowo zachodnia). Inwestycja ze względu na wielkość wymaga Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji. Odradzamy grodzenie terenu.
Wszystkie mieszkania mają zapewniony widok na zalew poprzez panoramiczne okna. Od tej strony zaprojektowano tarasy na stropodachu garażu, balkony oraz tarasy na poddaszu. Zaprojektowano zróżnicowane typy mieszkań w ramach wymaganych wielkości. Do wszystkich mieszkań zaprojektowano komórki lokatorskie; w każdej klatce schodowej przewidziano pomieszczenie na wózki i rowery.