Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A

zaprasza do złożenie oferty na:

Wymianę stolarki budowlanej, w tym okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych, stanowiących własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o.

 


 1. Zamawiający (nazwa i adres):

RTBS „Administrator" Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Starowolska 11A

e-mail.:bak_l@rtbs.eulub sekretariat@rtbs.eu, tel. 48 384-75-05 wew. 343

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Na pisemny wniosek najemcy w sprawie wadliwej stolarki budowlanej zamontowanej w zajmowanym przez niego lokalu, inspektor każdorazowo dokonuje oględzin technicznych przedmiotowej stolarki i kwalifikuje ją do ewentualnej wymiany. W takiej sytuacji zakwalifikowane okno lub drzwi balkonowe zgłaszane są do wymiany firmie, wybranej w drodze konkursu ofert. Zapytanie ofertowe dotyczy stolarki zamontowanej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Spółki RTBS „Administrator" zlokalizowanych na terenie miasta Radomia. Po rzeczowym odbiorze wykonanych robót, za wymienione okno lub drzwi następuje zapłata na konto wykonawcy w terminie określonym w umowie. Wymagane warunki dotyczące stolarki:

 1. Konstrukcja stolarki jednoramowa z PCV o profilu minimum pięciokomorowym, okna dwuskrzydłowe rozwierne i rozwierno-uchylne, przynajmniej jedno skrzydło w oknie z mikrowentylacją w klamce, rama i skrzydła w kolorze białym, szyby klejone zespolone 4x16x4, niskoemisyjne wypełnione argonem, o współczynniku izolacyjności ciepła min. U=1,0W/m2K, z zamontowanym nawiewnikiem w wersji podstawowej.

 2. Okres realizacji konkretnego zamówienia tj. od złożenia każdorazowo indywidualnego zamówienia do wmontowania stolarki we wskazanym miejscu nie może być dłuższy niż 90 dni.

 3. Okres gwarancji na wmontowany wyrób nie może być krótszy niż 3 lata.

 4. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia przedstawione są Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01.02.2024r. do 31.12.2024r.

 1. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

100% ceny za 1 m2typowego okna (wg wymagań określonych w pkt. 2)

 1. Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Prowadzenie działalności gospodarczej i wystawianie faktur

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny za wykonanie 1m2 okna, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji w formie elektronicznej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Wymianę stolarki budowlanej w lokalach mieszkalnych RTBS „Administrator" Sp. z o.o.".

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

elektronicznie e-mail.: bak_l@rtbs.eulub telefonicznie pod nr 660-125-857

Osoba uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami -- Łukasz Bąk

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 25.01.2024r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres sekretariat@rtbs.eulub bak_l@rtbs.eubądź osobiście w siedzibie spółki przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia ww. postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 18.01.2024
Data modyfikacji: 18.01.2024
Liczba odwiedzin: 280